Obchodní podmínky obchodní společnosti GREENSTAV – NÁHRADNÍ DÍLY s.r.o. pro prodej náhradních dílů, komponentů a příslušenství pro stavební a zemědělské stroje a zařízení

Článek I

Úvodní ustanovení

1.     Obchodní společnost GREENSTAV – NÁHRADNÍ DÍLY s.r.o., IČ: 02794098, se sídlem Nádražní 575, 68603 Staré Město (dále jen „Prodávající“) vydává tyto obchodní podmínky pro prodej náhradních dílů, komponentů a příslušenství pro zvláštní vozidla č. 1-7-2014 (dále jen „Podmínky prodeje“), s odkazem na něž bude v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „NOZ“) určen část obsahu kupních smluv o prodeji a koupi movitých věcí uzavíraných mezi Prodávajícím na straně jedné a jednotlivými kupujícími (dále jen „Kupující“) na straně druhé, pokud předmětem prodeje a koupě budou náhradní díly, komponenty a příslušenství určené pro zvláštní vozidla.

2.     Zvláštními vozidly se pro účely těchto Podmínek rozumí pracovní stroje samojízdné, pracovní stroje přípojné, nemotorové pracovní stroje nebo nemotorová vozidla tažená nebo tlačená jdoucí osobou, zemědělské nebo lesnické traktory a jejich přípojná vozidla, mobilní stroje, průmyslová zařízení schopná přepravy nebo vozidla bez karoserie, ve kterých je zabudován spalovací motor.

3.     Prodej a koupě náhradních dílů, komponent a příslušenství pro zvláštní vozidla (dále jen "Náhradní díly" nebo "Zboží") se řídí příslušnou smlouvou uzavřenou mezi Prodávajícím a Kupujícím (dále také jen jako „Individuální smlouva“), těmito Podmínkami, NOZ a dalšími obecně závaznými právními předpisy.

4.     Tyto Podmínky prodeje jsou součástí každé Individuální smlouvy. Podmínky prodeje jsou zveřejněny na webových stránkách Prodávajícího www.greenstav.cz a dále pak v obchodních prostorech Prodávajícího, v nichž dochází k prodeji Náhradních dílů.

5.     Kupující potvrdí, že jsou mu Podmínky prodeje známy ve smyslu § 1751 odst. 1 NOZ, současně projeví souhlas (nebo potvrdí, že takový souhlas dal), aby se Podmínky prodeje staly součástí Indviduální smlouvy, tím, že osoba oprávněná činit právní jednání za Kupujícího (i) připojí svůj podpis přímo na listinu s Podmínkami prodeje, nebo (ii) připojí svůj podpis na listinu s Individuální smlouvou, jejíž součástí bude text Podmínek prodeje, nebo (iii) převezme Zboží a připojí svůj podpis na dodací list či jiný dokument prokazující uskutečnění dodávky Zboží, jejichž součástí bude text Podmínek prodeje, nebo (iv) připojí zaručený elektronický dopis k datové zprávě obsahující souhlas s Podmínkami prodeje, nebo (v) odešle datovou zprávu obsahující souhlas s Podmínkami prodeje z datové schránky, nebo (vi) odešle objednávku (návrh kupní smlouvy) z webového rozhraní na stránkách www.greenstav.cz nebo (vii) převede text Podmínek prodeje s vlastnoručním podpisem do elektronické verze, a takto pořízenou elektronickou verzi Podmínek s prodejem zašle prostřednictvím elektronické výměny dat na e-mailovou adresu Prodávajícího. Platí, že pokud Kupující jakýmkoliv způsobem uvedeným v předchozí větě jednou potvrdí, že jsou mu známy Podmínky prodeje, a že souhlasí, aby se staly součástí Individuální smlouvy, pak toto potvrzení a souhlas se vztahuje na jakoukoliv později uzavřenou Individuální smlouvy, ledaže by se smluvní strany písemně dohodly jinak.  

6.     V případě, že jakékoliv ustanovení Podmínek prodeje bude v rozporu s ustanovením Individuální smlouvy, má přednost příslušné ustanovení Individuální smlouvy. Nejsou-li ustanovení Podmínek a Individuální smlouvy v rozporu, platí ustanovení Podmínek a Individuální smlouvy zároveň. Odchylná ujednání v Individuální smlouvě musí být sjednána písemně, i kdyby Individuální smlouva měla mít jinou než písemnou formu; Podmínky výslovně vylučují, aby odchylná ujednání v Individuální smlouvě měla jinou než písemnou formu.           

Článek II

Individuální smlouva

1.     Individuální smlouva je uzavřena až po dosažení shody o všech jejích náležitostech. Přijetí nabídky Prodávajícího učiněné Kupujícímu nesmí obsahovat žádné dodatky, výhrady, omezení, odchylky, ani jiné změny, ani nesmí odkazovat na jiné obchodní podmínky než na tyto Podmínky prodeje.

2.     Individuální smlouva může mít písemnou i ústní formu. Byla-li však Individuální smlouva uzavřena písemně, pak právní jednání směřující k její změně nebo doplnění může mít výhradně písemnou formu; změna písemně uzavřené Individuální smlouvy jinou než písemnou formou je výslovně vyloučena. Právní jednání směřující ke zrušení Individuální smlouvy však musí mít vždy písemnou formu, bez ohledu na to, zda Individuální smlouva byla uzavřena písemně nebo ústně. 

3.     Byla-li Individuální smlouvě uzavřena jinak než v písemné formě, pak platí, že tato obsahuje náležitosti uvedené v dodacím listu, případně v řádném daňovém dokladu (pokud tento současně slouží jako dodací list) potvrzených Kupujícím.

4.     Je-li Individuální smlouva uzavřena prostřednictvím elektronické výměny dat, pak pro zachování písemné formy platí ustanovení článku IV, odst. 2 těchto Podmínek prodeje, ledaže by k uzavření Individuální smlouvy prostřednictvím zvláštní aplikace umožňující nákup Náhradních dílů na internetu umístěné na webových stránkách Prodávajícího na adrese: www.greenstav.cz. Objednávka vygenerovaná a vyplněná Kupujícím v prostředí webových stránek Prodávajícího a odeslaná v tomto prostředí Prodávajícímu se považuje za písemný návrh Individuální smlouvy s tím, že potvrzení této objednávky Prodávajícím doručené na adresu určenou pro příjem elektronické pošty v dané objednávce se považuje za písemné přijetí návrhu Individuální smlouvy.

5.     Není-li v Individuální smlouvě dohodnuto něco jiného, Prodávající i Kupující na sebe přebírají nebezpečí změny okolností v souvislosti s právy a povinnostmi smluvních stran vzniklých na základě a v souvislosti s Individuální smlouvou. Prodávající a Kupující výslovně vylučují uplatnění ustanovení § 1765 odst. 1 a § 1766 NOZ na jejich smluvní vztah založený Individuální smlouvou.

Článek III

Kupní cena a platební podmínky

1.     Kupní cena musí být sjednána v příslušné Individuální smlouvě. Nebude-li v dané Individuální smlouvě sjednáno něco jiného, pak platí, že Kupující kupní cenu uhradí při předání a převzetí Zboží.

2.     V případě, že Individuální smlouva byla sjednána jinak než písemně, s odkazem na ustanovení článku II, odst. 3 těchto Podmínek prodeje platí, že kupní cena byla dohodnuta v částce uvedené v dodacím listu nebo řádném daňovém dokladu (pokud nahrazuje dodací list) potvrzeném Kupujícím.

3.     Má-li Kupující zaplatit kupní cenu, nebo její část zálohově před předáním a převzetím Zboží, pak platí, že lhůta dohodnutá určená k uskutečnění dodávky Zboží počne plynout od zaplacení zálohy Kupujícím.

4.     Ocitne-li se Kupující v prodlení s úhradou kupní ceny, pak Prodávajícímu vzniká nárok na zaplacení úroků z prodlení ve výši 0,05% denně z dlužné částky za každý den prodlení. Přesáhne-li doba prodlení Kupujícího s úhradou kupní ceny 30 dní, považuje se tato skutečnost za porušení Individuální smlouvy podstatným způsobem.

5.      Dojde-li k porušení některé Individuální smlouvy podstatným způsobem, pak je Prodávající oprávněn požadovat u dalších Individuálních smluv, poskytnutí zálohy až do výše 100% ceny plnění (vč. DPH). Dokud Kupující neuhradí požadovanou zálohu společně se závazkem, kvůli němuž uplatnil právo požadovat zálohu na cenu plnění, Prodávající není povinen poskytnout Kupujícímu plnění z dotčené Individuální smlouvy, přičemž platí, že lhůta k poskytnutí plnění se automaticky prodlužuje o dobu od doručení výzvy Kupujícímu k poskytnutí zálohy do jejího uhrazení společně závazkem, kvůli němuž k poskytnutí zálohy Kupujícího vyzval. Jestliže Kupující požadované finanční plnění neuhradí ani ve lhůtě 10 dní ode dne, ke kterému měla být záloha se závazkem, kvůli němuž požadovanou zálohu požadoval, považuje se tato skutečnost za porušení dotčené Individuální smlouvy podstatným způsobem.

6.        Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Článek IV

Předání a převzetí Předmětu koupě

1.     Nebude-li v Individuální smlouvě sjednáno něco jiného, pak k předání a převzetí Náhradních dílů dojde v prostorech Prodávajícího na adrese: GREENSTAV – NÁHRADNÍ DÍLY s.r.o., Nádražní 575, 68603 Staré Město. Předání a převzetí Náhradních dílů se uskuteční podpisem Individuální smlouvy nebo dodacího listu nebo řádného daňového dokladu s vyúčtovanou kupní cenou (vč. DPH), pokud tento řádný daňový doklad současně nahrazuje dodací list.

2.     Má-li Prodávající podle Individuální smlouvy Zboží odeslat, pak platí, že závazek Prodávajícího poskytnutí plnění dle Individuální smlouvy je splněn předáním Zboží prvnímu dopravci k přepravě pro Kupujícího (viz § 2608 odst. 1 NOZ ve spojení s § 2091 odst. 1 NOZ).

3.     Vlastnické právo a nebezpečí škody na Zboží na Kupujícího přechází jeho převzetím; má-li být kupní cena (vč. DPH) Zboží uhrazena až po jeho předání a převzetí, pak vlastnické právo přechází na Kupujícího až úplným zaplacením kupní ceny (vč. DPH). 

4.     Prodávající je povinen Zboží dodat Kupujícímu v termínu určeném v Individuální smlouvě. Není-li termín pro dodávku Zboží určen, platí, že Prodávající Zboží dodá s uzavřením Individuální smlouvy nebo bez zbytečného odkladu po jejím uzavření, má-li jej k dispozici, jinak bez zbytečného odkladu po jeho obstarání, nejpozději však do 60 dní od data uzavření Individuální smlouvy nebo jiného okamžiku zakládajícího běh časové lhůty. Ustanovení Podmínek prodeje ve vztahu ke změně termínu dodání Zboží (viz článek III, odst. 5 výše) tím není dotčeno.

5.     Ocitne-li se Prodávající v prodlení s dodávkou Zboží po dobu delší 30 dní, pak se tato skutečnost považuje za porušení dané Individuální smlouvy podstatným způsobem; je-li Prodávající v prodlení s poskytnutím části plnění dle Individuální smlouvy, pak podstatné porušení Individuální smlouvy se vztahuje pouze k této části plnění. 

Článek V

Odpovědnost za vady, záruka

1.     Ve vztahu k odpovědnosti za vady Zboží platí následující:

1.1       Prodávající je povinen poskytnout plnění v množství, v kvalitě a v rozsahu vyplývajícím z příslušné Individuální smlouvy. Vadné plnění zakládá nepodstatné porušení Individuální smlouvy.

1.2       Právo Kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má dodávané Zboží při přechodu nebezpečí škody na Kupujícího, i když se projeví až později. Právo Kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou Prodávající způsobil porušením své povinnosti.

1.3        V případě vadného plnění má Kupující právo na odstranění vady anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Odstraněním vady se rozumí odstranění vady dodané věci tam, kde je vada odstranitelná nebo uskutečnění dodávky bezvadné věci výměnou za věc s vadami. Způsob řešení nároku z vadného plnění určí Prodávající.

1.4  K zachování nároků z vad je Kupující povinen vady dodaného Zboží oznámit Prodávajícímu v následujících lhůtách:

a) nejpozději při přebírání Zboží v případě množstevních vad, vad spočívajících ve zjevném poškození či zničení Předmětu koupě působením vnějších sil (např. nárazem, střetem, pádem), znečištěním chemickými látkami či působením živlů a vad v podobě chybějících součástí a příslušenství Zboží s tím, že tyto vady musí být uvedeny v listině osvědčující uskutečnění dodávky;

b) bez zbytečného odkladu po jejím zjištění, nejpozději však do tří pracovních dní od převzetí Zboží od Prodávajícího nebo od dopravce, je-li dodávka uskutečněna odesláním (viz článek IV, odst. 2 výše) v případě vad zjistitelných při včasné prohlídce a dostatečné péči ve smyslu § 2112 NOZ; 

c) bez zbytečného odkladu po jejím zjištění, nejpozději však do dvou let od odevzdání Zboží v případě skryté vady.   

1.5  Pro právní jednání, kterým Kupující oznámí výskyt vad plnění dle bodu 1.4 písm. b) a c), je předepsána písemná forma. Kupující v písemném oznámení o vadách musí uvést minimálně: kdo toto oznámení učinil, komu je určeno, identifikaci Individuální smlouvy (datem uzavření a číslem v jejím záhlaví – pokud tyto údaje daná Individuální smlouva obsahuje), identifikaci vadného Zboží, popis vady a datum jejího zjištění. Mimo povinné údaje může oznámení obsahovat též návrh řešení z nároku z vad. Oznámení musí být Prodávajícímu doručeno v poslední den předepsané lhůty.

1.6  Jestliže Prodávající v přiměřené lhůtě neuspokojí nárok z vadného plnění tak, jak je uvedeno výše v tomto odstavci, pak má Kupující právo od Individuální smlouvy v rozsahu dotčeném vadným plněním odstoupit.

2.     Převezme-li Prodávající za Zboží záruku, pak pro uspokojení nároků ze záručních vad platí obdobně ustanovení odst. 1, body 1.2 až 1.6 v tomto článku. Pro právní jednání, kterým Prodávající převezme záruku za Zboží, je předepsána písemná forma, i když Individuální smlouva bude uzavřena jinak než písemně.               

Článek VII

Zvláštní a závěrečná ustanovení

1. Jestliže NOZ nebo tyto Podmínky prodeje, popř. Individuální smlouva, pro určité právní jednání, oznámení nebo žádost vyžadují písemnou formu, pak je bez dalšího vyloučeno, aby takové právní jednání, oznámení nebo žádost byly učiněny jinak než písemně.

2. Právní jednání, pro které je nutná písemná forma, je platné, zejména je-li podepsáno jednající osobou. Je-li právní jednání učiněno elektronicky, platí, že písemná forma pro právní jednání je zachována, jestliže jednající osoba připojila k dané datové zprávě zaručený elektronický podpis ve smyslu zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu ve znění pozdějších předpisů, nebo pokud datovou zprávu odeslala z datové schránky ve smyslu zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů; ustanovení článku I, odst. 5, v části textu za bodem (vii) tím není dotčeno.

3. Právní jednání, oznámení a žádosti, pro která není předepsána písemná forma, mohou být učiněny písemně, telefonicky, e-mailem, prostřednictvím datové schránky, pokud smluvní strany doručování do datové schránky umožňují. Pokud si to některá ze smluvních stran vyžádá, pak právní jednání podle tohoto odstavce učiněné jinak než písemně musí být dodatečně doplněny písemnou formou.

4. Písemnosti doručované prostřednictvím držitele poštovní licence budou zasílány na adresu sídla (místa podnikání) uvedeného u příslušného adresáta v Individuální smlouvě. V souvislosti s předtím uvedeným mají smluvní strany za povinnost oznámit druhé z nich bez zbytečného odkladu jakoukoliv změnu adresy sídla (místa podnikání). Zmaří-li kterákoliv ze stran doručení písemnosti tím, že neoznámí změnu adresy sídla (místa podnikání), platí, že zásilka řádně došla třetí pracovní den po odeslání a jde-li o doručování na adresu v jiném státu než v České republice, pak patnáctý pracovní den po odeslání.

5. Zmaří-li adresát dojití písemnosti tím, že ji odepře převzít, platí, že řádně došla dnem, kdy adresát písemnost odepřel převzít. Zmaří-li adresát dojití písemnosti, že si nepřevezme písemnost (odeslanou mu doporučenou zásilkou nebo doporučenou zásilkou s dodejkou) uloženou na poště v úložní době, platí, že řádně došla dnem uplynutí úložní doby. Zmaří-li adresát dojití písemnosti jinak, než je uvedeno v předchozích větách v tomto odstavci, platí, že řádně došla dnem jejího vrácení odesílateli.

6. Vznikne-li v souvislosti s Individuální smlouvou některé ze stran škoda, pak tato se nahrazuje v omezeném rozsahu.  Platí, že pokud jedna ze smluvních stran bude vůči druhé z nich povinna k náhradě škody z důvodu porušení smluvní či zákonné povinnosti, pak celková výše nahrazované škody v souvislosti s Individuální smlouvou nepřesáhne částku odpovídající 1násobku kupní ceny (v částce bez DPH), maximálně však 3.000,- Kč. Současně platí, že se smluvní strany vzdávají práv a škod z důvodu sankcí uplatněných třetími osobami vůči některé ze smluvních stran. Omezení, resp. vzdání se práva na náhradu škody neplatí u škod způsobených úmyslně.

7. Jestliže tyto Podmínky prodeje, obecně závazné právní předpisy nebo Individuální smlouva k určitému právnímu jednání nebo faktickému jednání vyžadují souhlas některé ze stran, pak platí, že tento souhlas musí být dán písemně a předem.

8.  Tyto Podmínky prodeje nabývají účinnosti 1.7.2014.

 

V      Starém Městě       , dne    30.6.2014

 

 

 

Ing. Jaroslav Špiruda                      ……………………………..

 

 

Kupující svým podpisem potvrzuje, že se seznámil s textem Podmínek prodeje a souhlasí s tím, aby s odkazem na Podmínky prodeje byl určován obsahu Individuálních smluv (kupních smluv) s předmětem plnění v podobě prodeje a koupě  náhradních dílů, komponentů a příslušenství určené pro zvláštní vozidla

 

 

V ___________, dne ___________________

 

 

Kupující